Zhi Gan Cao Tang

Zhi Gan Cao Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$21.49 
SKU: MCT-ZGCT

Functions
Tonifies and warms Qi, nourishes Blood, tonifies Yang, nourishes Yin for patterns with symptoms such as anxiety, insomnia, irritability, palpitations, dry throat and cough, constipation, numbness.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang, Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao, Hemp Fruit - Huo Ma Ren, Jujube Fruit - Da Zao, Ophiopogon Root - Mai Men Dong, Cassia Twig - Gui Zhi, Fresh Ginger - Sheng Jiang, Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong), Asini Corii Colla - E Jiao