Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸

Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N002

Functions
Zhi Bai Di Huang Wan is a renowned Chinese herbal formula used for purging Fire in the body while nourishing Yin. It is used for hyperactivity of fire caused by deficiency of yin, hectic fever and night sweating, dry mouth and sore throat, ringing in the ears and seminal emission, scanty dark urine.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Shu di huang - Radix Rehmanniae Preparata, Shan zhu yu - Fructus Corni, Shan yao - Rhizoma Dioscoreae, Mu dan pi - Cortex Moutan, Fu ling - Poria, Ze xie - Rhizoma Alismatis, Zhi mu - Rhizoma Anemarrhenae, Huang bai - Cortex Phellodendri