Zhi Bai Ba Wei Wan

Zhi Bai Ba Wei Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-Z006

Functions

Nourishes Kidney Yin, Subdues Deficiency Fire, Clears Damp-Heat from the Lower Jiao

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Di Huang, Shan Yao, Shan Yu Rou, Fu Ling, Mu Dan Pi, Ze Xie, Huang Bo, Zhi Mu, Gan Cao