You Gui Wan

You Gui Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-YGW

Functions
Warms Mingmen fire, nourishes benefits Jing, Kidney Yin, tonifies Kidney Yang, nourishes Blood, benefits Jing for patterns with symptoms such as exhaustion after long term illness, cold limbs, diarrhea, infertility, aching low back and knees.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang, Chinese Yam Rhizome - Shan Yao, Gelatinum Cornu Cervi - Lu Jiao Jiao, Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu, Lycium Fruit - Gou Qi Zi, Eucommia Stem Bark - Du Zhong, Dong Quai - Dang Gui, Chinese Dodder Seed - Tu Si Zi, Cassia Bark - Rou Gui, Aconite (Processed) - Fu Zi (Zhi)