You Gui Wan

You Gui Wan - Max Nature

Max Nature

$57.00 
SKU: GNYG23-LG

Package
7.1 powdered extract in a 750mg caplet
270mg capsules per bottle

Directions
3 capsules, 2 times a day.

Ingredients:
Shu Di Huang
Ba Ji Tian
Fu Zi
Rou Gui
Shan Yao
Gou Qi Zi
Tu Si Zi
Du Zhong
Shan Zhu Yu
Dang Gui