You Gui Pian - Yang Up

You Gui Pian - Yang Up - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6Y20

Functions
Warms the Kidney, Strengthens Yang, Replenishes Jing-essence, Tonifies Blood

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Shu Di Huang (Rehmannia), Shan Yao (Chinese Yam), Tu Si Zi (Dodder Seed), Gou Qi Zi (Goji), Lu Jiao Jiao (Deer Antler Glue), Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood), Dang Gui (Chinese Angelica Root), Zhi Fu Zi (Sichuan Aconite), Rou Gui (Cinnamon Bark), Du Zhong (Eucommia)