Yin Chen Hao Tang - Capillaris Combination

Yin Chen Hao Tang - Capillaris Combination - Max Nature

Max Nature

$19.99 
SKU: MT-2142C

Package
100 capsules per bottle

Directions

Take 3 capsules , 2 to 3 times daily with warm water

Ingredients
Capillaris - Yin Chen 692mg
Rhubarb Root - Da Huang 230mg
Gardenia Fruit - Zhi Zi 576mg