Yi Guan Jian

Yi Guan Jian - Max Nature

Max Nature

$48.00 
SKU: GNYG33-LG

Package
270 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily