Yang Ying Wan 养营丸

Yang Ying Wan 养营丸 - Max Nature

Max Nature

$15.65 
SKU: MW-3661

Functions
Tonifies Qi and Blood, Nourishes Spleen, Heart and Kidney, Warms the Yang, Calms the Shen

Also Known As
Nourish Nutritive Qi Formula

Packing

200 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, 3 times daily

Ingredients: Pin Yin and Botanical:
Dang Shen - Codonopsis pilosula root, Bai Zhu - Atractylodes macrocephala rhizome, Huang Qi - Astragalus membranaceus root, Gan Cao - Glycyrrhiza uralensis root, Rou Gui - Cinnamomum cassia bark, Chen Pi - Citrus reticulata peel, Dang Gui - Angelica sinensis root, Da Zao - Ziziphus jujuba fruit, Bai Shao - Paeonia lactiflora root, Shu Di Huang - Rehmannia glutinosa root-prep, Wu Wei Zi - Schisandra chinensis fruit, Fu Ling - Poria cocos fungus, Yuan Zhi - Polygala tenuifolia root, Sheng Jiang - Zingiber officinale rhizome-fresh

Other Ingredients
Botanical Wax, Talcum