Xing Yi Qing Fei Yin

Xing Yi Qing Fei Yin - Max Nature

Kamwo-Meridian

$21.39 
SKU: MPC-XYQFY

Functions
Disseminates Lung Qi, clears heat, and unblocks the orifices for such symptoms as nasal polyps, nasal congestion, atrophic rhinitis, sinusitis, and allergic rhinitis.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Gypsum - Shi Gao,Chinese Skullcap Root - Huang Qin,Gardenia Fruit - Zhi Zi,Ophiopogon Root - Mai Men Dong,Lily Bulb - Bai He,Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu,Loquat Leaf - Pi Pa Ye,Magnolia Flower Bud - Xin Yi,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Chinese Cimicifuga Rhizome - Sheng Ma