Xiao Yao San

Xiao Yao San - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-X007

Functions

Softens the Liver, Regulates Qi, Nourishes Blood, Strengthens the Spleen

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Chao Bai Zhu, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Bo He, Sheng Jiang