Xiao Yan Zhi Ke Wan 消炎止咳丸

Xiao Yan Zhi Ke Wan 消炎止咳丸 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q15

Functions
Xiao Yan Zhi Ke Wan is used to effectively reduce inflammation, remove phlegm, and relieve cough and asthma.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.16 oz.

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Jie Geng (Radix Platycodi), Zi Wan (Radix Asteris), Kuan Dong Hua (Flos Farfarae), Bai Bu (Radix Stemonae), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Bai Qian (Rhizoma Cynanchi Stauntonii), Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae), Huang Qin (Radix Scutellariae), Gan Cao (Radix Glycyrrhiza)