Xiao Qing Long Wan

Xiao Qing Long Wan - Max Nature SALE

Max Nature

$3.10 $8.95
SKU: K117

EXPIRES DECEMBER 2015 Package 200 pills per bottle Ingredients Cinnamomum (Gui Zhi)
Paeonia Iaciflora (Bai Shao)
Zingiber Offcinale (Sheng Jiang)
Glycyrrhiza Uralensis (Gan Cao)
Pinellia Ternata (Zhi Ban Xia)
Schisandra Chinensis (Wu Wei Zi)
Suggested Use For adults, swallow or chew 5 to 7 tablets with water or juice, 2 to 3 times a day.