Xiao Ke Wan

Xiao Ke Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-XKW

Functions
Clears Heat, generates Fluids to tonify Spleen Qi, contains Essence for patterns with symptoms such as emaciation, increased thirst and urination, sleeplessness, fatigue, high blood sugar.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Kudzu Root - Ge Gen, Astragalus Root - Huang Qi, Gypsum - Shi Gao, Trichosanthes Root - Tian Hua Fen, Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang, Scrophularia Root - Xuan Shen, Chinese Yam Rhizome - Shan Yao, Asiatic Dogwood Fruit w/o Seed - Shan Zhu Yu, Poria Sclerotium - Fu Ling, Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi, Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie, Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu, Schisandra Fruit - Wu Wei Zi, Rice Sprouts - Gu Ya, Cang-Zhu Atractylodes Rhizome - Cang Zhu, Achyranthes Root - Niu Xi (Huai), Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong), Chinese Licorice Root - Gan Cao