Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸

Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸 - Max Nature

Min Shan

$12.99 
SKU: MS3626

Other Name
Minor Bupleurum Teapills

Functions
Harmonizes the Shao Yang, Moves Liver Qi, Tonifies Qi, Disperses Phlegm, Clears Heat, Harmonizes the Middle Jiao

Package
200 teapills per bottle

Suggested Use
Take 8 teapills, 3 times daily

Ingredients
Chai Hu - Bupleurum Chinense Root, Ban Xia - Pinellia Ternata Rhizome, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Huang Qin - Scutellaria Baicalensis Root, Da Zao - Ziziphus Jujuba Fruit, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root, Sheng Jiang - Zingiber Officinalis Rhizome - fresh, Talcum, Botanical Wax