Xiao Chai Hu Teapills 小柴胡丸

Xiao Chai Hu Teapills 小柴胡丸 - Max Nature

Max Nature

$17.75 
SKU: MW-3622

Functions
Harmonizes the Shao Yang, Moves Liver Qi, Tonifies Qi, Disperses Phlegm, Clears Heat, Harmonizes the Middle Jiao

Also Known As:
Minor Bupleurum Teapills

Package
200 Teapills per bottle

Suggested Use:
8 pills, 3 times daily

Ingredients: Pin Yin and Botanical:
Chai Hu - Bupleurum Chinense Root, Ban Xia - Pinellia Ternata Rhizome, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Huang Qin - Scutellaria Baicalensis Root, Da Zao - Ziziphus Jujuba Fruit, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root, Sheng Jiang - Zingiber Officinale Rhizome-Fresh, Botanical Wax, Talcum