Xiao Chai Hu Tang

Xiao Chai Hu Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-X001

Functions
Harmonizes the Shao Yang, Moves Liver Qi, Tonifies Qi, Disperses Phlegm, Clears Heat, Harmonizes the Middle Jiao

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chai Hu, Huang Qin, Jiang Ban Xia, Dang Shen, Gan Cao, Da Zao, Sheng Jiang