Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-X013

Functions
Tonifies Spleen Qi, Transforms Dampness, Expels Phlegm, Regulates Qi in the Middle Jiao

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dang Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Gan Cao, Chen Pi, Jiang Ban Xia, Sheng Jiang, Da Zao, Shan Zha, Sha Ren