Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君子丸

Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君子丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N012

Functions
Xiang Sha Liu Jun Wan is an all natural Chinese herbal supplement used to strengthen the Spleen, harmonize the Stomach, regulate Qi, and alleviate pain.

Package
200 Pills 180mg each
1.2oz (36g)

Directions
5-8 pills 2-3 times a day

Ingredients
Radix Codonopsis - Dang Shen, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae - Bai Zhu, Poria - Fu Ling, Rhizome Pinelliae - Ban Xia, Fructus Amomi - Sha Ren, Radix Glycyrrhizae - Zhi Gan Cao, Rhizoma Zingiberis Recens - Sheng Jiang, Fructus Jujubae - Da Zao