Women's Eight Treasure Teapills - Nu Ke Ba Zhen Wan 女科八珍丸

Women's Eight Treasure Teapills - Nu Ke Ba Zhen Wan 女科八珍丸 - Max Nature

Max Nature

$12.99 
SKU: MS3742

Functions
Tonifies Qi and Blood, Regulates Menstruation

Package
200 teapills per bottle

Suggested Use
Take 8 teapills, 3 times daily

Ingredients
Shu Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root - prep, Dang Gui Wan - Angelica Sinensis Root, Bai Shao - Paeonia Lactiflora Root, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Bai Zhu - Atractylodes Macrocephala Rhizome, Chuan Xiong - Ligusticum Chuanxiong Rhizome, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root

Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax