Wen Jing Tang

Wen Jing Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.79 
SKU: MPC-WJT

Functions
Warm the menses, dispel cold, nourish blood, dispel blood stasis.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Evodia Unripe Fruit - Wu Zhu Yu,Dong Quai - Dang Gui,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Codonopsis Root - Dang Shen,Cassia Twig - Gui Zhi,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Tree Peony Root-Bark - Mu Dan Pi,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Pinellia Rhizome (Processed) - Ban Xia (Zhi),Ophiopogon Root - Mai Men Dong