Wen Jing Tang

Wen Jing Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-W003

Functions
Warms the menses. Regulates menstruation. Dispels Cold. Warms the channels. Nourishes the Blood. Dispels Blood Stasis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Wu Zhu Yu, Bai Shao, Dang Shen, Shu Di Huang, Sheng Jiang, Jiang Ban Xia, Dang Gui, Chuan Xiong, Gui Zhi, Mu Dan Pi, Gan Cao, Mai Dong