Wen Dan Tang

Wen Dan Tang - Max Nature

Max Nature

$8.80 
SKU: ef-3-W002

Functions

Regulates Qi, Calms the Shen, Clears and Transforms Phlegm Heat, Harmonizes the Gallbladder and Stomach

Packing

200 Pills per bottle

Package

8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Fa Ban Xia, Chen Pi, Sheng Jiang, Zhu Ru, Da Zao, Fu Chao Zhi Qiao, Pi Pa Ye, Bai Shao, Jie Geng, Gan Cao