Tong Jing Wan

Tong Jing Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-TJW

Functions
Breaks blood stasis, regulates menses, invigorates blood, relieves blood stasis pain.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Dong Quai - Dang Gui, Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao, Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong, Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang, Cyperus Rhizome - Xiang Fu, Tangerine Green Rind - Qing Pi, Corydalis Yanhusuo Tuber - Yan Hu Suo, Chinese Hawthorn Fruit - Shan Zha, Prepared Ginger - Pao Jiang, Cassia Bark - Rou Gui, Chinese Salvia Root - Dan Shen, Chinese Motherwort Fruit - Chong Wei Zi, Safflower Flower - Hong Hua, Chinese Motherwort Aerial Parts - Yi Mu Cao, Trogopterori Faeces - Wu Ling Zhi