Tian Wang Bu Xin Dan Wan 天王补心丹

Tian Wang Bu Xin Dan Wan 天王补心丹 - Max Nature

Min Shan

$12.99 
SKU: MS3660

Functions
Tonifies Heart and Kidney Yin, Nourishes Blood, Calms the Shen, Clears Deficiency Heat

Package
200 Teapills per bottle

Suggested Use
Take 8 teapills, 3 times daily

Ingredients
Sheng Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root -raw, Dang Gui Wan - Angelica Sinensis Root, Wu Wei Zi - Schisandra Chinensis Fruit, Suan Zao Ren - Ziziphus Jujuba Seed, Bai Zi Ren - Platycodon Orientalis Seed, Tian Men Dong - Asparagus Cochinchinensis Tuber, Mai Men Dong - Ophiopogon Japonicus Tuber, Xuan Shen - Scrophularia Ningpoensis Root, Dan Shen - Salvia Miltiorrhiza Root, Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Jie Geng - Platycodon Grandiflorum Root, Yuan Zhi - Polygala Tenuifolia Root

Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax