Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-TWBXW

Functions
Nourishes heart blood and yin, cools blood heat, settles the heart, calms shen for patterns of insomnia, agitation, irritability, anxiety with feelings of heat, palpitations.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang, Dong Quai - Dang Gui, Schisandra Fruit - Wu Wei Zi, Ophiopogon Root - Mai Men Dong, Chinese Asparagus Root Tuber - Tian Men Dong, Jujube Seed - Suan Zao Ren, Oriental Arborvitae Seed - Bai Zi Ren, Chinese Salvia Root - Dan Shen, Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong), Poria Sclerotium - Fu Ling, Scrophularia Root - Xuan Shen, Polygala Root - Yuan Zhi, Platycodon Root - Jie Geng