Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$27.99 
SKU: MPG-TWBXD

Functions
Enrich yin, nourish blood, tonify the Heart, and calm the spirit.

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 5 grams in a cup of hot water to make a tea 2 times daily.

Ingredients
Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Dong Quai - Dang Gui,Schisandra Fruit - Wu Wei Zi,Ophiopogon Root - Mai Men Dong,Chinese Asparagus Root Tuber - Tian Men Dong,Jujube Seed - Suan Zao Ren,Oriental Arborvitae Seed - Bai Zi Ren,Chinese Salvia Root - Dan Shen,Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong),Poria Sclerotium - Fu Ling,Scrophularia Root - Xuan Shen,Polygala Root - Yuan Zhi,Platycodon Root - Jie Geng