Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.49 
SKU: MPC-TWBXD

Functions
Enrich yin, nourish blood, tonify the Heart, and calm the spirit.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Dong Quai - Dang Gui,Schisandra Fruit - Wu Wei Zi,Ophiopogon Root - Mai Men Dong,Chinese Asparagus Root Tuber - Tian Men Dong,Jujube Seed - Suan Zao Ren,Oriental Arborvitae Seed - Bai Zi Ren,Chinese Salvia Root - Dan Shen,Asian Ginseng (Red) - Ren Shen (Hong),Poria Sclerotium - Fu Ling,Scrophularia Root - Xuan Shen,Polygala Root - Yuan Zhi,Platycodon Root - Jie Geng