Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Max Nature

$26.00 
SKU: GNTW29

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Sheng Di Huang(uncooked Radix Rehmanniae)
Tian Men Dong(Tuber Asparagi)
Mai Men Dong(Tuber Ophiopogonis)
Dang Gui(Radix Angelicae Sinensis)
Wu Wei Zi(Fructus Schisandrae)
Bai Zi Ren(Semen Platycladi)
dry stir-fried Suan Zao Ren(Semen Zizyphi Sphinosae)
Ren Shen(Radix Ginseng)
Xuan Shen(Radix Scrophulariae)
Dan Shen(Radix Salviae Miltiorrhizae)
Fu Ling(Poria)
Yuan Zhi(Radix Salviae)
Jie Geng(Radix Platycodi)