Tian Wang Bu Xin Dan

Tian Wang Bu Xin Dan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-T002

Functions

Tonifies Heart and Kidney Yin, Nourishes Blood, Calms the Shen, Clears Deficiency Heat

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dang Shen, Xuan Shen, Dan Shen, Tian Dong, Mai Dong, Fu Ling, Jie Geng, Dang Gui, Wu Wei Zi, Yuan Zhi, Di Huang, Suan Zao Ren, Gan Cao