Tian Ma Gou Teng Yin

Tian Ma Gou Teng Yin - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: GNTM19

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shi Jue Ming(Concha Haliotidis)
Gou Teng(Ramulus Uncariae Cum Uncis0
Ye Jiao Teng(Caulis Polygoni Multiflori)
Fu Shen(Sclerotium Pararadicis Poriae)
Sang Ji Sheng(Herba Leonuri)
Yi Mu Cao(Herba Leonuri)
Chuan Niu Xi(Radix Cyathulae)
Du Zhong(Cortex Eucommiae)
Tian Ma Mi Huan Jun(Armillaria)
Zhi Zi(Fructus Gardeniae)
Huang Qin(Radix Scutellariae)