Tian Ma Gou Teng Wan 天麻钩藤饮丸

Tian Ma Gou Teng Wan 天麻钩藤饮丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N035

Functions
Tian Ma Gou Teng Wan is a famous Chinese herbal medicine that calms the Liver, suppresses the strong Yang to stop Wind, and nourishes Yin to clear away Heat. This formula is used for the TCM syndrome that includes headache, dizziness, blurred vision, and high blood pressure.

Package
200 Pills per bottle
Net Wt. 1.27oz (180g)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Chuan niu xi - Radix Eyathulae, Tian ma - Rhizoma Gastrodiae, Yi mu cao - Herba Leonuri, Sang ji sheng - Herba Taxilli, Gou teng - Ramulus Uncariae cum Uncis, Shi jue ming - Concha haliotidis, Zhi zi - Fructus Gardeniae, Huang qin - Radix Scutellariae, Ru xiang - Resina Olibanum, Du zhong - Cortex Eucommiae, Fu ling - Poria, Ye jiao teng - Caulis Polygoni Multflori, Fu shen - Poria