Tang-kuei Sixteen Herb Combination Capsules - Shi Liu Wei Liu Qi Yin - 十六味流氣飲

Tang-kuei Sixteen Herb Combination Capsules - Shi Liu Wei Liu Qi Yin - 十六味流氣飲 - Max Nature

Max Nature

$26.10 
SKU: STC-814

Functions
For abscesses, conjunctivitis goiter.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Oriental ginseng root (ren shen), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Aucklandia lappa root (mu xiang), Areca seed (bing lang zi), Platycodon root (jie geng), Chih-ko fruit (zhi ke), Magnolia bark (hou pu), Perilla herb (zi su ye), Lindera root (wu Yao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Cinnamon bark (rou gui), Fragrant angelica (bai zhi).