Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules - An Tai Yin - 安胎飲

Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules - An Tai Yin - 安胎飲 - Max Nature

Max Nature

$22.00 
SKU: STC-820

Package
100 Capsules per bottle

Suggested Use
2 Capsules 3 times daily.

Ingredients
Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fritillaria sichuan bulb (chuan bei mu), Ginger root (sheng jiang), Astragalus root (huang qi), Mugwort leaf (ai ye), Schizonepeta herb (jing jie), Notopterygium root (qiang huo), Cuscuta seed (tu si zi), Chinese licorice root (gan cao).