Tang-kuei & Anemarrhena Combination Capsules - Dang Gui Nian Tong Tang - 當歸拈痛湯

Tang-kuei & Anemarrhena Combination Capsules - Dang Gui Nian Tong Tang - 當歸拈痛湯 - Max Nature

Max Nature

$18.60 
SKU: STC-818

Functions
For neuromuscular disorders, rheumatoid arthritis, dermatitis and eczema.

Package
100 Capsules per bottle

Suggested Use
2 Capsules 3 times a day.

Ingredients
Fang-feng root (fang feng), Notopterygium (qiang huo), Cimicifuga root (sheng ma), Kudzu root (ge gen), Scute root (huang qin), Sophora root (ku shen), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (gan cao), Alisma root (ze xie), Capillary artemisia herb (yin chen), Atractylodes root (bai zhu), Southern Tsan gshu root (cang zhu), Oriental ginseng root (ren shen), Tang-kuei root (dang gui), Polyporus (zhu ling).