Stress Support

Stress Support - Max Nature

Plumflower Brand

$12.50 
SKU: MW83675

Other Names
Hsiao Yao Wan, Rambling Powder Pills, Xiao Yao San

Functions
Softens the Liver, Regulates Qi, Nourishes Blood, Strengthens the Spleen

Package
200 Pills per bottle

Directions
8 pills 3 times a day.

Ingredients
Chai Hu, Bai Shao, Dang Gui, Bai Zhu, Fu Ling, Sheng Jiang, Gan Cao, Bo He