Sinus Function Support

Sinus Function Support - Max Nature

Plumflower Brand

$12.50 
SKU: MW83959

Other Names
Bi Yan Pian

Functions
Disperses wind, clears heat, expels toxic-heat, transforms phlegm, benefits the nose.

Package
120 Tablets per bottle

Directions
3-4 tablets 3 times a day

Ingredients
Cang Er Zi, Xin Yi Hua, Lian Qiao, Fang Feng, Bai Zhi, Zhi Mu, Gan Cao, Jing Jie, Ye Ju Hua, Wu Wei Zi, Jie Geng