Shu Feng Huo Xue Tan - Chin-chiu & Carthamus Combination Granules - 舒風活血湯

Shu Feng Huo Xue Tan - Chin-chiu & Carthamus Combination Granules - 舒風活血湯 - Max Nature

Max Nature

$29.75 
SKU: STG-209

Chin-chiu & Carthamus Combination - Shu Feng Huo Xue Tan - 舒風活血湯

Functions
Alleviates pain and reduces Phlegm and pathogenic water.

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 1-2 grams in a cup of hot water to make a tea 2-3 times daily.

Ingredients
Chin-chiu (qin jiao), Japanese arisaema root (tian nan xing), Southern Tsang shu root (cang zhu), Ginger root (sheng jiang), Notopterygium root (qiang huo), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), Fragrant angelica (cang zhu), Chaenomeles fruit (mu gua), Phellodendron bark (huang bo), Carthamus flower (hong hua), Cinnamon twig (gui zhi).