Shi Quan Da Bu Wan

Shi Quan Da Bu Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$17.99 
SKU: MCT-SQDBW

Functions
Warms and tonifies the qi and blood

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Codonopsis Root - Dang Shen,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Dry-fried) - Bai Zhu (Chao),Poria Sclerotium - Fu Ling,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Dong Quai - Dang Gui,Chinese Peony Root w/o Bark (Wine-fried) - Bai Shao (Jiu Chao),Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Astragalus Root (Honey-fried) - Huang Qi (Mi Zhi),Cassia Bark - Rou Gui