Shi Quan Da Bu Wan 十全大补丸

Shi Quan Da Bu Wan 十全大补丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N015

Functions
Shi Quan Da Bu Pian is an all natural Chinese herbal supplement used for tonification in cases of profound energy deficiencies. Shi Quan Da Bu Pian benefits the Qi and Blood deficiency, sometimes with a tendency towards Cold.

Package
200 Pills per bottle
Net wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily.

Ingredients
Dang shen - Radix Codonopsis, Bai zhu - Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Fu ling - Poria, Shu di huang - Radix Rehmanniae Preparata, Dang gui - Radix Angelicae Sinenis, Bai shao - Radix Paeoniae Alba, Chuan xiong - Rhizoma Chuanxiong, Zhi huang qi - Radix Astragali, Rou gui - Cortex Cinnamomi, Zhi gan cao - Radix Glycyrrhizae