Shen Tong Zhu Yu Wan 身痛逐瘀丸

Shen Tong Zhu Yu Wan 身痛逐瘀丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N061

Functions
Shen Tong Zhu Yu Wan is a Chinese supplement that removes Blood stasis and Qi obstruction in the channels, which helps manage pain in various areas like the shoulders, arms, legs, lower back or throughout the body.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.27 oz (180mg)

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Qin jiao - Radix Gentianae Macrophyllae, Chuan qong - White Peony Root, Tao ren - Semen Persicae, Hong hua - Flos Carthami, Gan cao - Resina Commiphorae, Qiang huo - Rhizomza Seu Radix Notopterygii, Mo yao - Esina Commiphorae, Dang gui - Radix Angelicae Sinenis, Xiang fu - Rhizoma cyperi, Niu xi - Radix Acanthopanacis Bidentatae, Di long - Pheretima, Yan hu suo - Rhizoma Corydalis Yanhusuo, Jiang huang - Rhizoma Wenyujin Concisa