Shen-Gem - Modified Gui Pi Wan

Shen-Gem - Modified Gui Pi Wan - Max Nature

Max Nature

$25.90 
SKU: HC-111

Modified Gui Pi Wan

Packaging
90 Tablets in a bottle

Ingredients
Ginseng Root (Ren Shen), Poria Sclerotium (Fu Ling), White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Zizyphus Seed (Suan Zao Ren), Astragalus Root (Huang Qi), Tang Kuei Root (Dang Gui), Salvia Root (Dan Shen), Amber Resin (Hu Po), Polygala Root (Yuan Zhi), Longan Fruit (Long Yan Rou), Vladimiria Souliei Root (Mu Xiang), Ginger Rhizome (Gan Jiang), Licorice Root (Gan Cao), Cardamon Fruit (Sha Ren)

Other Ingredients
Vegetable Gum, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Cellulose

Suggested Use
3 Tablets, 2-3 times daily between meals