Shao Fu Zhu Yu Tang

Shao Fu Zhu Yu Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-SFZYT

Functions
Invigorate blood, dispel blood stasis, warm the menses, alleviate pain

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Dong Quai - Dang Gui,Cattail Pollen - Pu Huang,Chinese Peony Root w/ Bark - Chi Shao,Trogopterori Faeces (Dry-fried) - Wu Ling Zhi (Chao),Corydalis Yanhusuo Tuber - Yan Hu Suo,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Myrrh Resin - Mo Yao,Cassia Bark - Rou Gui,Dried Ginger (Dry-fried) - Gan Jiang (Chao),Fennel Fruit (Dry-fried) - Xiao Hui Xiang (Chao)