Shan Zha Jiang Zhi Pian HawthoPower 山楂降脂片

Shan Zha Jiang Zhi Pian HawthoPower 山楂降脂片 - Max Nature

Max Nature

$11.99 
SKU: AH034P

Functions
Shan Zha Jiang Zhi Pian is a Chinese herbal supplement used to help maintain healthy fat metabolism and manage weight

Suggested Use
Take 5 tablets taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 14 to 20 days.

Package
200 tablets 200mg (40g) per bottle

Ingredients
Shan Zha, Dan Shen, He Shou Wu, Zhi Da Huang, Zhi Ban Xia, Mu Li, Tian Kui Zi, Zhi Nan Xing