Seasonal Nasal Support

Seasonal Nasal Support - Max Nature

Max Nature

$15.39 
SKU: MW83951

Other Names
Bi Min Gan Wan

Functions
Disperses wind, clears heat, expels toxic-heat, transforms phlegm, benefits the nose.

Package
100 Pills per bottle

Directions
2-3 pills 3 times per day.

Ingredients
Xin Yi Hua, Cang Er Zi, Ban Lan Gen, Huo Xiang, Ju Hua, Fang Feng, E Bu Shi Cao, Bo He, Zi Su Ye