San Bi Wan

San Bi Wan - Max Nature

Kamwo-Meridian

$17.99 
SKU: MCT-SBW

Functions
Tonifies the Liver and Kidneys, augments the qi, nourishes the blood, expels wind, and overcomes dampness.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Aconite (Processed) - Fu Zi (Zhi),Asian Ginseng (White) - Ren Shen (Bai),Astragalus Root - Huang Qi,Cassia Bark - Rou Gui,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Cyathula Root - Chuan Niu Xi,Dong Quai - Dang Gui,Eucommia Stem Bark - Du Zhong,Japanese Teasel Root - Xu Duan,Poria Sclerotium - Fu Ling,Siler Root - Fang Feng,Large-Leaf Gentian Root - Qin Jiao,Pubescent Angelica Root - Du Huo,Rehmannia Root Tuber - Sheng Di Huang,Sichuan Lovage Rhizome - Chuan Xiong,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Jujube Fruit - Da Zao