Ren Shen Yang Rong Tang

Ren Shen Yang Rong Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$22.99 
SKU: MPC-RSYRT

Functions
Augments the qi, tonifies the blood, nourishes the Heart, and calms the spirit.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Asian Ginseng (red) - Ren Shen (Hong),Bai-Zhu Atractylodes Rhizome - Bai Zhu,Astragalus Root - Huang Qi,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Cassia Bark - Rou Gui,Dong Quai - Dang Gui,Rehmannia Root Tuber (Prepared) - Shu Di Huang,Schisandra Fruit - Wu Wei Zi,Poria Sclerotium - Fu Ling,Polygala Root - Yuan Zhi,Jujube Fruit - Da Zao