Qu Shi Ping Wei Wan 祛湿平胃散

Qu Shi Ping Wei Wan 祛湿平胃散 - Max Nature

Millennia Brand

$7.99 
SKU: UPC-Q65

Functions
An ancient Chinese herbal medicine that eliminates Dampness in the digestive tract.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily

Ingredients
Fructus Crataegi - Shan Zha, Setariae Fructus Germinatus - Gu Ya, Fructus Hordei Germinatus - Mai Ya, Rhizoma Atractylodis - Cang Zhu, Cortex Magnoliae Officinalis - Hou Po, Radix Glycyrrhiae - Gan Cao, Fructus Jujubae - Da Zao, Rhizoma Zingiberis Recens - Sheng Jiang, Semen Coicis - Yi Yi Ren