Qing Ying Tang

Qing Ying Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-Q020

Functions

Supports the hormonal system, reproductive functions and hormones.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dan Shen, Huang Lian, Xuan Shen, Di Huang, Mai Dong, Jin Yin Hua, Lian Qiao, Dan Zhu Ye, Di Gu Pi, Gan Cao