Qing Qi Hua Tan Wan

Qing Qi Hua Tan Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-Q004

Functions
Clears Lung Heat, Resolves Phlegm, Descends and Disperses Lung Qi

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Gua Lou, Huang Qin, Fu Ling, Fa Ban Xia, Chen Pi, Zhi Shi, Bai Bu, Sheng Jiang, Jie Geng, Qian Hu, Dan Zhu Ye, Gan Cao